Кратък курс по биология online

English
Този сайт е създаден от Майя Маркова, доцент в катедра Биология на Медицинския факултет на Медицинския университет – София. Повече за автора - на www.mayamarkov.com.

Текстовете са замислени като учебни материали за първокурсниците от Медицинския университет – София, но, разбира се, всички читатели са добре дошли.
По-долу разделите са подредени според определена логика, но всеки от тях е до голяма степен самостоятелен, така че нищо не пречи да отидете направо на въпроса, който ви интересува в момента.

Съдържание

Молекулни основи на живота

Предмет и метод на биологията
Прокариотна клетка
Еукариотна клетка
Произход и еволюция на клетката


Молекулна биология
1. Белтъци – строеж, свойства и функции.
2. Белтъци – методи за изследване.
3. Организация на наследствения материал при прокариотите.
4. Организация на наследствения материал при еукариотите.
5. Транскрипция и регулация на транскрипцията при прокариотите.
6. Транскрипция и регулация на транскрипцията при еукариотите.
7. Зреене на РНК (процесинг).
8. Транслация – генетичен код и участници в процеса.
9. Транслация – механизъм и контрол.
10. Съдба на белтъците след транслацията – разпределяне по компартменти и нагъване.
11. Съдба на белтъците след транслацията – посттранслационни модификации и разграждане.
12. Репликация на ДНК – общи особености и основни типове.
13. Репликация на ДНК – механизъм.
14. Репарация (поправка) на ДНК.
15. Рекомбинация на ДНК. Обща (хомоложна) рекомбинация.
16. Сайт-специфична рекомбинация на ДНК.
17. Мутации. Генни мутации. Действие на гените.
18. Хромозомни мутации.
19. Генно инженерство (рекомбинантни ДНК-методи): Изследване на структурата на ДНК.
20. Генно инженерство (рекомбинантни ДНК-методи): Намеса във функцията на ДНК.

Клетъчна биология и биология на развитието
1. Клетъчен цикъл. Митоза
2. Контрол на клетъчния цикъл
3. Полови процеси и жизнени цикли

Имунология
1. Вроден имунитет.
2. Придобит имунитет. Хуморален имунитет. Строеж на имуноглобулините и техните епитопи.
3. Хуморален имунитет - функции на антителата.
4. Отчитане на реакцията антиген – антитяло: имунологични методи.
5. Клетъчен имунитет. Т-клетъчни рецептори (TCR) и техни епитопи. Главен комплекс за тъканна съвместимост (МНС).
6. Клетъчен имунитет - Функции на Т-убийците и Т-помощниците.
7. Генетична основа на антителата и Т-клетъчните рецептори.
8. Диференциране на лимфоцитите в централните лимфоидни органи.
9. Осъществяване на имунния отговор в периферните лимфоидни органи.
10. Регулация на имунния отговор. Имунна толерантност.
11. Трансплантации.
12. Еволюция на имунитета.
13. Кръвни групи.


Разни
Развитие на познанията за живота
Клетката - основна жизнена единица. Вируси. Произход на живота

За отзиви, въпроси и забележки пишете на mayamarkov@gmail.com.

! Всички материали от този сайт, както и всяка друга публикация в Интернет, са предмет на авторско право точно като текстовете, публикувани на хартия.
За подробности натиснете тук.

URL http://www.mayamarkov.com/biology/home.htm

Публикувано 2003
Последни внесени промени 2014
Copyright © Майя Маркова


Карта на сайта